mardi 6 septembre 2011

Ka youroukou-youroukou dabila Mali djama kono !

Sekou Kyassou Diallo
Ka youroukou-youroukou dabila Mali djama kono !

Mali djama denw, tiè ni mussow, mogokoroba ani denmissenw, kana ma kè bassi yé !

San 2012 (ba fila ani tani fila) Famakè koura bé na sigui Koulouba.
Ni an ko Famakè, an ka fo horonya ani danbé, fadenya ani hakilimaya, tièfarinya ani Faso dèmè.

San kalo tani fila, sèguen bè Mali kono, kongo ani guèleya bè djamana kono, fantanya ani baara tanya binna Mali denw kan. An toro la, an nyani la. Mali mussow sèguen la, Malidenw nyani la. Su ni tilé, an bè boli-boli la, nansogo gnini la, bin ka wili la. Malidenw ti sé ka taa kalanso la, ka kalan kè, baw dongoo do, balaw ani kèlè bè lacoli so kono. Nga, sougnalikè law ani galontiguèlaw bè doumouni ba kè la, ou dabara falen bè an ka waari ani an ka gno la. Ou mogo tè foyi la, Mali djora wali Mali binna, ou mogo tè pew!

O touma, moun kèra? Mali ti sé ka kè bourou yé, ka don dabara kélen kono. O touma, bè ka mourouti, bè ka fo “Ayi, né té son, né té sougnalikèla ani galontiguèla ka tériya fè!”

An be yèlèma kanou san wèrè.

Walassa Maliba kabo nogola, a ka taa nyé, Faso ka yiriwa, ka wassa, ka ninson diya, MOGOSSI KANA KAN DI sougnalikèla ani galontikèla ma. Ou siguilen bè Mali kan, ka sogo pourouti-pourouti i na fo duga ni sèguè! Ni yé dugua yé chou kan, i kana fo « bo chou kan », a fo « i bo né chou kan ».

Dongoo do, sou ni tilé, ou bè toubaboukan djalan fola, kouma ba fo, ou bè fè ka Malidenw kounagnami, ka bougouri mougou kè Mali nyè la.

Nga, Mali bogotigui ani kameleniw, an ba fo « Ayi ! » An bè baara fè, an bè danbé fè, an bè Fasodenya kanou. Anw ko Mali nyè taa ani Mali wassa, Mali danbe ani Mali gnèsigui.

An koro kèw dèssè la ka Faso bo nogola, o touma, an ka wili kan djo. Bè ki tiè siri, ka baara daminè, kan bolo di gnogo ma, kan gnokon dèmè, walassa faden gnouma ka sigui fanga Koulouba.

Malidenw, an ka wèrè-wèrè dabi la, an ka sèbè do baara ani Faso ma. Gnèna sigui sé ra ! An ka foukariya, ani mana-mana ko dabi la. Ka Faso djanfa ani Fasodendjougouya dabila. Mali da ka guèlen sanou yé, a ka guèlen loulou yé. Mali té sé ka wantèrè sougoula i ko yougou-yougou fini !

Allah Kira yé an son Maliba la, a yé an son dougoukolo nafolo la. Foro ani ba dji , gno ni malo la, bagan ni djègué, sankolo ni dougoukolo. Eh, balima kè, balima musso, Allah yé Mali kouna diya dè !

Nga, fadendjougouw ani fadensakow, djanfa kè law ani nyengow, ou bé fè ka Maliba bolo ani a sen siri djourou la, ka di an djougouw ma. Nga, o té kè abada ! O té kè yan, o té kè Kiyama!

San 2012, mogossi kana kan di waari kama, sukoro ani té “Farako” kama, walassa Mali zonbaw ani galontiguèlaw kana fanga soro. Baw, ni ou yé fanga soro san 2012, an ta bè tinyè i ko mariba tiguè!

Ni kouma digui la mogo min na, o ka haketo.
Nga, tinyè té sé ka diya Senegali zonbaw yé !

San 2012, bè ka wili ki djo ! Bè ki dji dja!

Allah ka Mali soutara, ka Malidenw soutara!

Aucun commentaire: